Sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö

RESTO – Sovitteleva ja restoratiivinen yhteisö

”Tärkeä ja ajankohtainen aihe ja uusi ja inspiroiva näkökulma sovinnon saamiseen”

Sovittelu perustuu restoratiiviseen lähestymistapaan, jossa on kyse ihmissuhteet, tunteet ja tarpeet huomioon ottavasta konfliktinhallintamenettelystä. Restoratiivinen lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen. Osapuolia kunnioitetaan oman konfliktinsa asiantuntijoina ja keskeisenä ajatuksena on tapahtuneen teon palauttaminen asianosaisille siten, että he voivat itse olla aktiivisia osallisia asiansa ratkaisussa. Toiminnan tavoitteena on eheyttää rikkoutunut ihmissuhde niin, että mieltäpahoittanut tilanne ei enää toistu. Yhdessä sovittua käytöksen muutosta tuetaan ja sopimuksen pitämistä seurataan.

VERSO-ohjelman tavoitteena on rakentaa restoratiivisia yhteisöjä, joissa sovittelua käytetään eritasoisesten arjen konflktien käsittelyn menetelmänä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

VERSO-ohjelma kouluttaa oppilaita vertaissovittelijoiksi ja koulun henkilökunnan jäseniä aikuissovittelijoiksi. Vertaissovittelussa Verso-koulutuksen saaneet sovittelijaoppilaat sovittelevat nuorempien oppilaiden välisiä riitoja. Restoratiivisen lähestymistavan ja sovittelun koulutuksen (RESTO-koulutus) saaneet henkilökunnan jäsenet sovittelevat puolestaan tilanteita, jotka eivät sovellu vertaissovitteluun. Aikuisjohtoisen sovittelun osapuolina voivat olla oppilaat tai oppilas ja henkilökunnan jäsen.  Henkilökunnan asiantunteva tilannekohtainen arviointi tarkoituksenmukaisesta menettelystä ohjaa tapauksen käsittelyä. Syventävän RESTO-koulutuksen käyneet henkilökunnan jäsenet toimivat sovittelijatehtävän lisäksi koulunsa sovittelutyön asiantuntijoina yhdessä vertaissovittelijoiden ja Verso-toimintaa ohjaavien aikuisten kanssa.

Lue tarkemmin koulutuksistamme!

VERSO-ohjelma rakentaa kouluille ja oppilaitoksille arjen konfliktien hallintaan sovittelutoiminnan porrastetun mallin. Tavoitteena on luoda yhtäläinen ja läpinäkyvä konfliktien hallintamenettely kaikkien yhteisön jäsenten käyttöön niin, että arjen konflikteja voidaan käsitellä yhdessä kaikkien osapuolten kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sovittelu ei poista muita työrauhan turvaamisen menetelmiä, mutta toimii osapuolten omaa asiantuntijuutta ja osallisuutta hyödyntävänä menetelmänä, jossa ei etsitä syyllisiä tai osoiteta sanktiota vaan vuorovaikutuksessa lisätään ymmärrystä niin, että osapuolet voivat itse oman konfliktinsa ratkaista. Tiedottamisella on keskeinen merkitys toiminnan käynnistämisessä ja ylläpidossa, jotta henkilökunta, oppilaat ja huoltajat voivat sovittelua hyödyntää. Oheinen kaavakuva avaa sovittelun käytäntöä kouluissa ja oppilaitoksissa.

Havaitun tai tiedossa olevan konfliktin voi sovitteluun ohjata kuka tahansa koulun tai oppilaitoksen yhteisön jäsen. Sovitteluohjaajana toimiva aikuinen (Verso-ohjaaja ja/tai RESTO-koulutuksen käynyt henkilö) arvio tilanteen ja ohjaa osapuolet joko vertaissovitteluun tai aikuisjohtoiseen sovitteluun. Sovittelutilanteeseen osallistuvat sovitusti konfliktin osapuolet sekä yleensä kaksi koulutettua sovittelijaa. Sovittelussa syntynyt sopimus kirjataan muistiin siten kuin osapuolet haluavat ja sopimukseen merkitään seuranta-aika, jolloin sopimuksen pitämistä – useimmiten sovittua käyttäytymisen muutosta –  tarkastellaan. Yli 90% sovitteluun ohjatuista tapauksista johtaa sopimukseen, jonka todetaan seurannassa pitäneen. Mikäli sopimusta ei synny tai sopimusta ei ole pidetty, siirtyy tapaus uudelleen aikuisen harkintaan ja sieltä tarkoituksenmukaiseksi katsottuun menettelyyn. Näin esiin tulleet tapaukset päätyvät aina aikuisen ohjauksen mukaisesti sopivaan menettelyyn eivätkä tilanteet jää käsittelemättä. Koulun tai päiväkodin henkilökunta ja VERSO-ohjelman kouluttamat toimijat arvioivat aina tilannekohtaisesti havaittuun konfliktiin tarkoituksenmukaisen menettelyn. Koulun ja lähiyhteisön porrasmalli havainnollistaa tutkimuksiin pohjaten sovittelun mahdollisuuksia ja käytäntöjä arjessa. Sovittelun porrasmalli

Kuuntele ajatuksia restoratiivisuudesta myös Sovittelun aallot -podcastistamme!

Jakso 3: RESTO-tiimi

Jakso 6: Kuusamosta kajahtaa!

Jakso 14: Maijan väitöstutkimus