Kohti kohtaamisen kulttuuria: sovittelutaidot oppilaille ja opiskelijoille sekä päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle.

VERSO-ohjelma

VERSO-ohjelma on jo 20 vuoden ajan varhaiskasvatus-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä lapsille, oppilaille ja opiskelijoille restoratiivisia kohtaamisen menetelmiä arjen toimintaan. Restoratiiviseen lähestymistapaan pohjaava sovittelu tarjoaa vaihtoehtoisen tavan ratkaista lasten ja oppilaiden keskinäisiä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun henkilökunnan jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Mallia noudattamalla edetään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Tarkoituksena on vähentää yhteisön jäsenten välisiä konflikteja koko yhteisön vuorovaikutustaitoja edistämällä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain.

Lue lisää varhaiskasvatuksen ja opetuskentän restoratiivisen lähestymistavan ja sovittelun lähtökohdista ja perusteista.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA tukee oppimis- ja kasvatusyhteisöjen sovittelutoimintaa Veikkauksen tuotoilla. Käynnistämme koulutuksin sovittelutoimintaa päiväkodeissa, ala- ja yläkouluissa, yhtenäiskouluissa, lukioissa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Lisäksi räätälöimme sovittelukoulutuksiamme yhteistyössä eri tahojen kanssa. Olemme kouluttaneet esimerkiksi huoltajia, harrasteseurojen ohjaajia sekä oppilaitosten asuntoloita hyödyntämään sovittelevaa työotetta toiminnassaan.

Tutkimustieto ja tilastoraportit kuvaavat varhaiskasvatus- ja opetuskentän toimintaa ja  VERSO-ohjelman toteuttamaa toimintaa kentällä.

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa (OPH/2014) on useita teemoja, jotka tukevat restoratiivisen oppimisyhteisön rakentamista. Muun muassa luvussa 3.3. kohdassa Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (s. 23) todetaan: ”He (oppilaat) oppivat työskentelmään yhdessä ja saavat tilaisuuden harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua.”

Opetusministerin asettaman työryhmän raportti Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa ja toisella asteella (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:16) julkaistiin 16.3.2018. Kehittämisehdotuksessa 9c (s. 24-26) todetaan: Vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja kasvatuksen kentän sovittelun toimintakulttuuria ja sovittelupalvelujen hyödyntämistä jakamalla näistä tietoa päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille sekä näiden lähiyhteisöille niin, että sovittelutoimintaa ja -palveluja voidaan ja osataan aktiivisesti hyödyntää erilaisia konfliktitilanteita selvittäessä. Lisää sovittelun toimintakulttuurin perusteita löydät raportin sivulta 66-67.

Kuuntele VERSO-ohjelman oman podcastin Sovittelun aallot lähetyksiä ja tutustu VERSO-ohjelman historiaan, lähtökohtiin ja toimintaan!

European Model for Restorative Juvenile Justice with Children and Young People avaa niin restoratiivisen toiminnan teoreettiista taustaa kuin käytänteitäkin. Suomalainen koulujen sovittelutoiminta on osana tätä mallia – lue erityisesti voluumit II ja III!

Visio

  • Sovittelu ei ole enää menetelmä vaan tapa toimia koko kasvatuskentällä
  • Kasvatuskentällä sovittelua käytetään ensisijaisena konfliktinhallintamenetelmänä
  • VERSO-ohjelman asiantuntijuutta lasten ja nuorten osallisuuteen liittyvissä kysymyksissä arvostetaan laajalti

Missio

  • Lapsia ja nuoria kouluttamalla annamme heille mahdollisuuden pienestä pitäen oppia konflikteista
  • Aikuisia kouluttamalla tuemme lasten ja nuorten mahdollisuutta oppia konfliktinhallintaa
  • Toiminnalla tuemme lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista konfliktitilanteiden käsittelyssä

Strategia

  • VERSO-ohjelman tavoitteena on tukea maanlaajuisesti sovittelutietoutta ja sovittelutaitoa koko elinkaaren mukana kulkevana kansalaistaitona.
  • Kouluttamalla eri kasvatusyhteisöjen lapsia ja aikuisia lisäämme sovittelutietoisuutta ja –taitoa. Koulutus lisää ymmärrystä osallisuudesta konfliktitilanteissa sekä tukee lasten ja nuorten omistajuutta ja pystyvyyttä konfliktien käsittelyssä.
  • VERSO-ohjelma tuottaa ajantasaista tilastotietoa ja kerää palautetta toiminnasta sekä kehittyy näiden ohjaamaan suuntaan huomioiden yhteiskunnan kehityksen toiminnassaan.