Ihmissuhteet, tunteet ja tarpeet huomioon ottavaa konfliktien hallintaa

Restoratiivinen lähestymistapa

Restoratiivisuuden käsite ei ole yksiselitteinen, mutta tieteen alasta riippumatta restoratiivisuuden käsitteen määrittelyssä näkyvät samat peruslähtökohdat: Restoratiivisuus on kohtaamista, kuuntelua, ihmisten välisten suhteiden eheyttämistä ja sosiaalisten taitojen vahvistamista. Vuorovaikutus, dialogi ja yhteisten ratkaisujen etsiminen johtavat voimaantumiseen, oppimiseen ja vastuunottoon sekä rauhaan yksilöiden välillä ja yhteisöjen sisällä.

Sovittelu pohjaa restoratiiviseen lähestymistapaan, jossa on kyse ihmissuhteet, tunteet ja tarpeet huomioon ottavasta konfliktien hallintamenettelystä. Restoratiivinen lähestymistapa korostaa kohtaamiseen, keskusteluun ja yhteistyöhön perustuvaa myönteistä prosessia, jossa pyritään osapuolten välisen ymmärryksen lisääntymiseen. Osapuolia kunnioitetaan oman konfliktinsa asiantuntijoina ja keskeisenä ajatuksena on tapahtuneen teon palauttaminen asianosaisille siten, että he voivat itse olla aktiivisia osallisia asiansa ratkaisussa. Toiminnan tavoitteena on eheyttää rikkoutuneet ihmissuhteet ja sopia hyvityksestä sekä siitä, miten jatkossa toimitaan niin, että konflikti ei toistu.

Suomalainen koulujen ja oppilaitosten sovittelun malli on saanut huomiota yhtenä lupaavana restoratiivisena menettelynä Euroopassa. Syksyllä 2015 julkaistut European Model for Restorative Juvenile Justice with Children and Young People -tutkimushankkeen raportit avaavat hyvin restoratiivisen toiminnan lähtökohtia, malleja ja kokemuksia.

Sovittelutoiminnan kautta kasvatuskenttä liittyy laajaan suomalaisen sovittelutoiminnan perheeseen ja osaksi yhteiskuntamme konfliktinhallintatoimintaa. Lasten ja nuorten konfliktien sovittelu toteutuu paitsi kouluilla ja oppilaitoksilla myös kaduilla, naapurustoissa sekä lakisääteisesti valtakunnallisen rikos- ja riita-asioiden sovittelutoiminnassa. Päiväkodissa tai koulussa jo varhain opittu sovittelun taito vähentää tutkitusti häiriökäyttäytymistä ja mallintaa myönteistä sosiaalista konfliktinhallintaa myös myöhemmässä elämässä.

Monipuolista tietoa restoratiivisen oikeuden ja lähestymistavan teoriasta, käytännöistä ja tutkimustuloksista löytyy eurooppalaisen European Forum for Restorative Justice -järjestön sivuilta.