Tietoa opettajille

Koulun arkipäivään kuuluu oppilaiden välisiä ristiriitoja ja kiusaamistilanteita. Vertaissovittelu tarjoaa opettajille oivan keinon helpottaa ristiriitojen ja kiusaamistilanteiden selvittämistä koulun arjessa.

Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa (OPH/2014) on useita teemoja, jotka tukevat restoratiivisen oppimisyhteisön rakentamista. Muun muassa luvussa 3.3. kohdassa Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (s. 23) todetaan: ”He (oppilaat) oppivat työskentelmään yhdessä ja saavat tilaisuuden harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua.”

Sovittelun elementit ovat osapuolten kohtaaminen, kuuntelu, keskustelu, reflektio ja ymmärryksen lisääntyminen sekä yhteisten ratkaisujen hakeminen. Sovittelun prosessissa on selkeä rakenne, jonka avulla puolueettomat sovittelijat auttavat osapuolia itse yhdessä tekemään sopimuksia siitä, miten jatkossa toimitaan. Tärkeää on työskentely syyllistämättä, jotta mahdollinen leimaantuminen tai roolittaminen ei vaikuta lapsen tai nuoren identiteetin kehitykseen. Sovittelu on sosiaalisesti turvallinen tilanne, jossa opitaan konfliktien selvittelyä omista lupauksista vastuuta kantaen.

Kun oppilaat saavat itse äänensä kuuluviin ja pääsevät osallistumaan ristiriitojen ratkaisuun, opettajilta säästyy työaikaa varsinaiseen koulutyöhön. Samalla oppilaat oppivat vuorovaikutustaitoja, ihmissuhdetaitoja, erilaisuuden ymmärtämistä, kulttuurien kohtaamista ja rauhanrakentamista. Vertaissovittelu tukee koulun muita yhteisöllisiä toimintatapoja.

Raportit ja tutkimustulokset avaavat toimintaa ja tuloksia yksityiskohtaisemmin.

Näin sovittelu käynnistetään

  1. Otetaan yhteys Suomen sovittelufoorumin Versohankkeeseen.
  2. Sovitaan koulutuspäivämääristä.
  3. Koulutetaan henkilökunta.
  4. Valitaan Verso-aikuisten ja -oppilaiden ryhmä.
  5. Koulutetaan aikuiset ja oppilaat.
  6. Tiedotetaan muuta henkilökuntaa, oppilaita ja huoltajia.
  7. Käynnistetään toiminta.
  8. Nivotaan toiminta koulun arkeen.
  9. Huolehditaan ylläpitokoulutuksesta.

Materiaalia luettavaksi, katseltavaksi ja tiedottamiseen

Oheisella videolla oppilaat ja opettajat kertovat sovittelun merkityksestä. Näytä video ja pohdi luokkasi tai ryhmäsi kanssa sovittelun hyötyjä ja rauhan rakentamisen portaita.

Kirja Sovittelu koulussa (Gellin M. 2011) avaa kattavasti suomalaisten koulujen ja oppilaitosten sovittelutoiminnan lähtökohtia, restoratiivista lähestymistä, tutkimustuloksia ja käytänteitä.