Kirjallisuusluettelo

Kirjallisuusluettelossamme on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä lähteitä liittyen restoratiiviseen oikeuteen, restoratiivisiin käytäntöihin sekä tutkimustuloksiin niin opetuskentällä kuin sovittelun eri osa-alueilla. Avaa viimeisin päivitetty kirjallisuusluettelo.

Tässä alla kirjallisuusluettelosta poimittuna julkaisuja liittyen erityisesti koulujen sovittelutoimintaan ja restoratiiviseen lähestymistapaan:

Chapman T., Gellin M., Anderson M. 2015. Protecting Rights, Restoring Respect and Strengthening Relationships: A European model for Restorative Justice with Children and Young People. Vol II. Brussels: OIJJ / ECJJ. Luettavissa: https://sovittelu.com/vertaissovittelu/wp-content/uploads/2021/10/European-Model-on-Restorative-Juvenile-Justice.pdf  

Gellin M. 2022. Sovittelu varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Teoksessa: Ervasti K., Attias M. 2022 (toim.) Sovittelu ja sen sovellukset. Hki: Edita. (kustannustoimittajalla)

Gellin M. 2022. Strenghtening right’s and participation of children; a Finnish perspective on a restorative approach in education. Luku teoksessa: Wolthuis, A. & Chapman, T. (eds) (2022). Restorative Justice from a Children’s Rights Perspective. The Hague: Eleven Publishers.  

Gellin M. 2021. Sovittelu kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Teoksessa: Kantonen H., Hännikäinen Uutela A-L., Kiilakoski T. (toim.) Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Mikkeli: Xamk, 2021. Luettavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/505526

Gellin M. 2020. Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa. Lektio. Nuorisotutkimus 38 (2), 52-57.

Gellin M. 2019. Restoratiivinen lähestysmistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa. Kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria. Väitöskirja. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 266. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-173-6

Gellin M. 2018. Mediation in Finnish schools: From conflicts to restoration. Teoksessa: Nylund A., Ervasti K., Adrian L. (eds.): Nordic Mediation Reseach. Springer, open access. Vertaisarvioitu.
Luettavissa: https://www.springer.com/gp/book/9783319730189

Gellin M. et al. 2012. Lapset ja nuoret subjektina koulujärjestelmässä. Luku teoksessa:Gretschel A. ja Kiilakoski T. (toim.) 2012. Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Nuorisotutkimusverkosto. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, s. 95 – 147.

Gellin M. et al. 2012. Lasten ja nuorten asema hyvinvointipalveluissa. Luku teoksessa: Gretschel A. ja Kiilakoski T. (toim.) 2012. Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Nuorisotutkimusverkosto. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, s. 149 – 176.

Gellin M. 2011. Sovittelu koulussa. Jyväskylä, PS-kustannus.

Gellin M. 2010. Koulussa sopu sijaa antaa – vertaissovittelun tuloksia. Artikkeli teoksessa Poikela E. (toim.) Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Jyväskylä, PS-kustannus, s. 69 – 89. Työryhmän vertaisarvioima.

Gellin M. 2007. Sovittelulla riidoista ratkaisuihin. Oppilaiden osallisuus voimavarana työrauhaa turvattaessa. Artikkeli teoksessa Gretschel A. & Kiilakoski T. (toim.) Lasten ja nuorten kunta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura ja tekijät, 56-70. Vertaisarvioitu.

Improving School Climate: Findings from Schools Implementing Restorative Practices 2009. Pennsylvania: IIRP Graduate School.
Luettavissa: http://www.iirp.org/iirpWebsites/web/uploads/article_pdfs/92115_IIRP-Improving-School-Climate.pdf

Hopkins B. (toim.) 2016. Restorative theory in practice. Insights into what works and why. London: Jessica Kingsley Publishers.

Hopkins B. 2006. Just schools. A Whole school approach to restorative justice. Second impression. London: Jessica Kingsley Publishers.

Hopkins B. (ed.) 2016. Restorative theory in practice. Insight into what works and why. London: Jessica Kingley Publishers.

Hopkins B, Gellin M. 2016. Restorative Approaches in Educational Settings. Artikkeli julkaisussa Minori guistizia. Rivista interdiscilinare di studi guiridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e guistizia, nro. 1 / 2016. Milano: FrancoAngeli.

Kiilakoski T. 2009. ”Parempihan se on sovitella ku että ei sovitella”. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri. Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti. Nuorisotutkimusverkosto. Verkkojulkaisuja 30, 2009. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Kinnunen A. 2010. Resolving Conflicts in Schools in Finland. Artikkeli EUCPN raportissa European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Proce- dure, Conference Publication 2010. Ministry of Justice & Law Hungary, Work programme of the European Crime Prevention Network. s. 67-71.

Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:16.
Luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-562-4

Marklund L. 2007. Skolmedling i teori och praktik. Licentiate`s Dissertation at Uppsala University, Department of Law. Uppsala.

Mirsky L. 2009. Hull, UK: Toward a Restorative City. Elektroninen julkaisu E-Forum, January 12, 2009, saatavilla www-muodossa: http://www.iirp.org/pdf/hull09.pdf.

Pehrman T. 2011. Paremmin puhumalla. Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä. Väitöskirja. Acta Universitatis Lapponiensis 212. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Poikela E. (toim.) 2010. Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Jyväskylä: PS-kustannus.

Zehr, H. 2015. Changing Lenses.Restorative Justice for Our Times. Twenty-fifth anniversary edition. Harrisonburg: Herald Press.