Ohjelmajohtajamme Maija Gellinin väitöstilaisuus 8.11.2019

Kansi: Kati Sysimiilu Kuva: Maija Gellin 

 ”Se on avannut semmoisen uuden maailman.” 

Väitöstutkimus restoratiivisesta lähestymistavasta ja sovittelusta! 

Miten kohdata kouluyhteisön jäsenet – oppilaat ja opettajat – eheyttävästi arjen kiireessä? Miten edistää kunnioittavaa vuorovaikutusta myös mielipahaa ja kiusaamisen kokemista aiheuttavissa tilanteissa? Voiko oppilas olla asiantuntija oman konfliktinsa ratkaisussa? Miten rakentuu restoratiivinen oppimisyhteisö? Millainen on restoratiivisen sovittelun prosessi? 

Tämä väitöskirja avaa näkemyksen restoratiivisen ja sovittelevan toimintakulttuurin elementeistä sekä sovittelusta arjen konfliktinhallinnan työvälineenä. Kirja esittelee 37 opetuskentän henkilökunnan jäsenen tuottaman aineiston pohjalle Grounded Theory -metodologian mukaisesti rakennettuja teoreettisia malleja restoratiivisen toimintakulttuurin tuottamisesta. 

Väitöstutkimus kiinnittyy osaltaan kasvatuskentän nykydiskurssiin positiivisesta vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäjinä. Tutkimus nostaa keskiöön oppilaiden osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden merkityksen. 

Tutkimus osoittaa, että restoratiivisen lähestymistavan tuoma ajattelutavan muutos ja osallisuuden ymmärtäminen sekä sovitteluprosessin omaksuminen, oli ohjannut myös konfliktitilanteissa näkemään oppilaat asiantuntijoina ja ratkaisijoina ilman etukäteen tehtyä erottelua esimerkiksi kiusaajan tai kiusatun rooleihin. 

Vastakkainasettelun sijaan restoratiivisen kohtaamisen taito vapauttaa tukemaan yhteisön jäsenten sosiaalisten taitojen oppimista, yhteistä vastuunottoa ja tarvittaessa myös toimintatapojen muutosta. Tutkimus suosittaa perustellusti restoratiivisen ja sovittelevan toimintakulttuurin vahvistamista kouluyhteisöissä. 

Maija Gellinin väitöskirja Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa. Kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria tarkastetaan väitöstilaisuudessa 8.11.2019 klo 12 Lapin yliopiston sa-lissa LS2. Vastaväittäjänä toimii professori (emeritus) Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena pro-fessori, dekaani Tuija Turunen Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnasta. Tervetuloa tähän kaikille avoimeen tilaisuuteen! Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteyden kautta täällä. Väitöskirja julkaistaan elektronisena Lapin yliopiston LAUDA-tietokannassa. Kuuntele myös Sovittelun aallot -podcastistamme haastattelu Maijan tutkimuksesta, jakso on numero 14.