Vuoden kasvatuskentän sovittelija 2017 -palkinnot jaettu!

Vuoden kasvatuskentän sovittelijaksi 2017 valittiin nurmijärveläinen päiväkodinjohtaja Terhi Joki

Terhi Joki on innokas ja innostava sovitteluosaaja ja on omalla osaamisellaan saanut merkittävää muutosta aikaan. Hän on syventänyt omaa sovittelijaosaamistaan lukuisilla koulutuksilla sovittelun eri osa-alueilla ja hyödyntänyt taitojaan laaja-alaisesti omissa yhteisöissään ja antanut menestyksekkäästi omaa restoratiivista osaamistaan myös muiden yhteistyötahojen käyttöön. Samalla hän on edistänyt sovittelun leviämistä omassa kunnassaan ja näin taannut yhä useammalle lapselle mahdollisuuden tulla osalliseksi, nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi arjen konfliktitilanteissa. Terhi Joki on luottanut restoratiivisiin prosesseihin ja käyttänyt niitä ansiokkaasti ja monipuolisesti työskentelyn perustana niin lasten, heidän vanhempiensa, ammattihenkilöstön ja yhteistyötahojen kanssa. Hänellä on kyky huolehtia jokaisen omistajuuden toteutumisesta samalla tarjoten oppimisen mahdollisuuksia sekä aito halu edistää keskustelevan kulttuurin syntymistä. Hän on esimerkillisesti käyttänyt sovittelua ensisijaisena menetelmänä konflinkitilanteissa ja vahvistanut yhteisönsä sovitteluosaamista järjestelmällisesti. Terhi Joki on aidosti omaksunut restoratiivisen sovittelijan roolin ja on sovittelijana rauhallinen sekä turvallisuutta ja luottamusta huokuva.
VERSO-ohjelma lämpimästi kiittää Terhi Jokea vaikuttavasta ja erinomaisesta sovittelua edistävästä työstä!

Vuoden kasvatuskentän sovittelija 2017 -kunniamainintoja jaettiin yhteensä kolmelle henkilölle tai yhteisölle!

Kunniamaininnan saaja Steinerkasvatuksen liiton toiminnanjohtaja Pia Pale on laaja-alaisesti ja raikkaasti omaksunut sovittelun lähtökohtia ja menetelmiä sekä mallintanut aktiivisesti ja esimerkillisesti sovittelun monipuolista käyttöä arjen työkaluna. Hän on perehtynyt restoratiiviseen lähestymistapaan ja rohkeasti edistänyt sen käyttöä erilaisissa konfliktitilanteissa sekä niiden ennaltaehkäisemisessä. Hänen äänessään kuuluu jokaisen yksilön arvostus ja yhteisön hyvinvoinnin teemat. Steinerkasvatuksen liiton vahvana äänenä hän on jo vuosia osallistunut restoratiivisten käytäntöjen levittämiseen omassa yhteisössään. Näin hän on mahdollistanut erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulluksi tulemisen arjen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, sekä vahvistanut heidän konfliktinhallintataitojaan ja kasvuaan aktiivisiksi kansalaisiksi.
Haluamme kiittää Pia Palea hienosta sovittelua edistävästä työstä!

Kunniamaininnan saaja helsinkiläinen erityislastentarhanopettaja Anu Kangas on omaksunut vahvan restoratiivisen työotteen ja käyttää sitä aktiivisesti ja monipuolisesti arjessa erityisesti huomioiden erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeuden olla osallisena omissa asioissaan. Hänen kanssaan jokainen lapsi pääsee halutessaan harjoittelemaan sovittelua huolimatta siitä, millaiset valmiudet ja kyvyt lapsella on. Hän on luottanut restoratiiviseen lähestymistapaan ja on rohkeasti edistänyt sen käyttöä erilaisissa konfliktitilanteissa sekä niiden ennaltaehkäisemisessä. Hän on omassa kunnassaan edistänyt vahvasti MiniVerson leviämistä ja on siten mahdollistanut lasten osallisuuden konfliktitilanteissa ja tukenut heidän konfliktinhallintataitojaan sekä kasvuaan aktiivisiksi kansalaisiksi.
Haluamme kiittää Anu Kangasta hienosta sovittelua edistävästä työstä!

Kunniamaininnan saajat, Järvenpään Anttilan koulun Verso-toimijat, ovat ylläpitäneet aktiivisesti ja sinnikkäästi oppilaiden vertaissovittelutoimintaa jo melkein vuosikymmenen ajan. He ovat mahdollistaneet oppilaiden osallisuuden konfliktitilanteissa ja tukeneet näin heidän konfliktinhallintataitojen kehittymistä sekä kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Anttilan koulu on Järvenpäässä Verso-toiminnan uranuurtaja ja on toiminnallaan ja vankalla esimerkillään edistänyt sovittelun ja restoratiivisten menetelmien leviämistä ja käyttöönottoa omassa kunnassaan.
Haluamme kiittää Anttilan koulua hienosta sovittelua edistävästä työstä!