VERSO-ohjelma: Sovittelua päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa

Sovittelu varhaiskasvatus- ja opetuskentällä

VERSO-ohjelma käynnistää ja ylläpitää varhaiskasvatus- ja opetuskentän sovittelutoimintaa kouluttamalla sekä oppilaita että henkilökunnan jäseniä sovittelijoiksi. Toimintaa ohjaa aina henkilökunnasta muodostuva tiimi. Päiväkodeissa sovittelu nivoutuu osaksi henkilökunnan osaamista, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä oppilaat että henkilökunnan jäsenet voivat toimia sovittelijoina

VERSO-ohjelman sivut antavat kattavasti tietoa sovittelutoiminnasta ja sen käynnistämisestä päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Siirry VERSO-ohjelman kotisivuille ja lue lisää!.

Varhaiskasvatukseen kohdennettu MiniVerso-toiminta on yksinkertainen, sovittelun pelisääntöihin pohjautuva arjen työkalu varhaiskasvatuksen maailmaan. Se on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunta auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa. MiniVerson tavoite on luoda edellytykset lasta osallistavalle, kunnioittavalle, kuuntelevalle ja koko yhteisön hyvinvointia tukevalle toiminnalle.

Kouluille ja oppilaitoksille suunnatun Verso-toiminnan puitteissa koulutetut oppilaat ja koulun henkilökunnan jäsenet sovittelevat yhteisön jäsenten riitoja ja konflikteja. Koulusovittelukäsitettä käytetään usein yläkäsitteenä kaikesta koulun tai oppilaitoksen sisällä tapahtuvasta sovittelusta. Vertaissovittelu ja aikuisjohtoinen sovittelu ovat menetelminä osa koulusovittelua. Sovittelutoiminta ei poista koulun tai oppilaitoksen muita puuttumisen menetelmiä, mutta antaa hyvän työvälineen eritasoisten konfliktien lapsiystävällisen ja varhaisen huomioimisen ja käsittelyn toteuttamiseen. Sovittelutoiminta pohjaa ns. restoratiivisen oikeuden teoriaan ja arvoihin, jolloin lähtökohtana on konfliktin osapuolten osallisuus ja arvostus oman tilanteensa asiantuntijoina. Strukturoidussa sovitteluprosessissa koulutettujen sovittelijoiden johdolla autetaan osapuolia itse löytämään ratkaisu tapahtuneeseen.

Suomalainen kasvatuskentän sovittelutoiminta on osa EU:n tuella tuotettua lasten ja nuorten restoratiivisen oikeuden mallia: European model for restorative justice with children and young people (in english).

Vertaissovittelu on menetelmänä yksinkertainen selkeä kaava, jonka mukaisesti osapuolia hieman vanhemmat sovittelijoiksi koulutetut oppilaat/opiskelijat auttavat osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun ristiriitaansa. Vertaissovittelu on yksi lasten ja nuorten osallisuuden menetelmistä, jossa vertaistuki pääsee toteutumaan. Vertaissovittelutoiminta toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luvun 3.3. näkemystä siitä, että oppilailla tulisi olla kouluvuosiaan mahdollisuus harjoitella neuvottelemista, sovittelua ja ongelmanratkaisua ja tätä kautta vastuun kantoa ilman leimaamista tai leimaantumista. Sovittelun aikana osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Sovittelussa ei etsitä syyllisiä eikä jaeta rangaistuksia vaan yhdessä esitään ratkaisuja niin, että koulutyö voi rauhassa jatkua. Kaavaa noudattamalla sovittelijaoppilaat ja ristiriidan osapuolet harjoittelevat sovittelutaitojaan ja etenevät lopulta sopimukseen. Muutaman viikon kuluttua osapuolilta kysytään ovatko lupaukset pitäneet. Yli 90% vertaissovitteluista johtaa siihen, että mieltäpahoittava käytös päättyy. Mikäli vertaissovittelu ei johda toivottuun tulokseen, ohjataan tapaus aikuisjohtoiseen sovitteluun. Vertaissovittelijoiden toimintaa tukee aina aikuisten Verso-ohjaajien tiimi, joka arvioi aina tapauskohtaisesti mikä tilanne ohjataan vertaissovitteluun ja mikä taas tarvitsee koulun muita menettelyjä.

Aikuisjohtoisessa sovittelussa sovittelukoulutuksen saaneet henkilökunnan jäsenet sovittelevat koulussa tapahtunutta kiusaamista tai loukkaantumista aiheuttanutta tekoa. Soviteltava tapaus on luonteeltaan sellainen, ettei se sovellu vertaissovitteluun, mutta toisaalta se ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä. Vanhempien osallisuus on näissä tapauksissa tärkeää ja henkilökunnan asiantunteva tilannekohtainen arviointi tarkoituksenmukaisesta menettelystä ohjaa tapauksen käsittelyä. Kun sovittelua toteutetaan, on tärkeää huolehtia siitä, että sovittelun periaatteet vapaaehtoisuudesta, puolueettomuudesta, vaitiolosta ja työskentelystä ilman leimaamista tai rangaistuksia toteutuu. Kouluissa on usein laadittu turvallisuussuunnitelma, johon yhtenä keinona on kirjattu sovittelu.

Mitä kouluilla sovitellaan?

Vertaissovittelussa on soviteltu nimittelyjä, haukkumista, huutamista, ulkonäköön tai olemukseen liittyvää mieltä pahoittavaa kommentointia, tunnilla esimerkiksi toisen vastausten mitätöivää kommentointia, ikävää vihjailua, selän takana puhumisia tai perättömien juorujen levittämistä, ilkeiden tekstiviestien tai sähköpostien tai some-viestien lähettämistä, tönimisiä, läpsimisiä, kiinnipitämisiä, tappeluita ja ns. leikkitappeluita, jotka kiihtyvät liiaksi, ärsyttämistä, etuilua ja tuuppimista esim. ruokajonoissa tai ulos- tai sisäänkäynnin yhteydessä, toisen omaisuuden luvatonta lainaamista tai piilottamista. Vertaissovittelussa käsitellään edellä mainittuja konflikteja yksittäistapauksina mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin tilanteet ovat eskaloituneet. Koulutuksen saanut aikuinen Verso-ohjaaja arvioi aina etukäteen mihin sovittelumenettelyyn tapaus soveltuu.

Aikuisjohtoiseen koulusovitteluun ohjautuvat osin edellä mainitut tapaukset erityisesti, jos ne toistuvat sekä mm. jatkuva häiriökäyttäytyminen, joka aiheuttaa oppimisen vaikeutumista ja mielipahaa, toisen omaisuuteen kohdistunut ilkivalta, jossa neuvotellaan myös korvauksista, aikuisen tai opettajan ja oppilaan välinen väärinymmärrys tai väärintulkinta, aikuisen tai opettajan tai rehtorin ja vanhempien välinen ristiriita. Toimintaa arvioi aina koulun johto ja sovittelukoulutuksen saaneet henkilökunnan jäsenet huomioiden koulun kaikki oppilasta tukevat menettelyt tarpeen mukaan. Sovittelu kouluissa pohjaa oppilaiden ja oppilaitosten henkilökunnan aktiiviseen vapaaehtoistoimintaan.

Koulujen ja oppilaitosten ulkopuolella paikallinen Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelu tarjoaa kaikille kansalaisille maksuttoman palvelun päästä sovitteluun erilaisissa konfliktitilanteissa. Toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Mikäli konflikti täyttää rikoksen tunnusmerkit tai ristiriita ei lähde selviämään koulun omilla menetelmillä, voivat koulun johto ja/tai huoltajat olla yhteydessä suoraan alueelliseen sovittelutoimistoon, jossa opastetaan ja ohjataan tilanne vapaaehtoisten ulkopuolisten sovittelijoiden käsittelyyn.

VERSO-ohjelman sovittelun porrasmalli antaa kuvan kasvatuskentän mahdollisuuksista hyödyntää sovittelua erilaisissa konflikteissa.

Katso THL:n esittelyvideo vertaissovittelusta.