VERSO-ohjelma: Sovittelua päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa

Sovittelu varhaiskasvatus- ja opetuskentällä

VERSO-ohjelma käynnistää ja ylläpitää varhaiskasvatus- ja opetuskentän sovittelutoimintaa kouluttamalla sekä oppilaita että henkilökunnan jäseniä sovittelijoiksi. Toimintaa tukee ja ohjaa aina henkilökunnasta muodostuva tiimi. Varhaiskasvatuksessa sovittelu nivoutuu osaksi henkilökunnan osaamista, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä oppilaat ja opiskelijat että henkilökunnan jäsenet voivat toimia sovittelijoina.

VERSO-ohjelman sivut antavat kattavasti tietoa sovittelutoiminnasta ja sen käynnistämisestä varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.

Siirry VERSO-ohjelman kotisivuille ja lue lisää!

Varhaiskasvatukseen kohdennettu MiniVerso-toiminta on yksinkertainen, sovittelun pelisääntöihin pohjautuva menetelmä varhaiskasvatuksen maailmaan. Se on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut henkilökunta auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja ristiriitoihinsa. MiniVerson tavoite on luoda edellytykset lasta osallistavalle, kunnioittavalle, kuuntelevalle ja koko yhteisön hyvinvointia tukevalle toiminnalle. Lue lisää MiniVerson koulutuksista.

Kouluille ja oppilaitoksille suunnatussa Verso-toiminnassa koulutetut oppilaat/opiskelijat ja koulun henkilökunnan jäsenet sovittelevat yhteisön jäsenten välisiä riitoja ja konflikteja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koulusovittelu-käsitettä käytetään usein yläkäsitteenä kaikesta koulun tai oppilaitoksen sisällä tapahtuvasta sovittelusta.

Vertaissovittelu ja aikuisjohtoinen sovittelu ovat menetelminä osa koulusovittelua. Sovittelutoiminta ei poista koulun tai oppilaitoksen muita puuttumisen menetelmiä, mutta antaa hyvän työvälineen eritasoisten konfliktien lapsiystävällisen ja varhaisen huomioimisen ja käsittelyn toteuttamiseen. Sovittelutoiminta pohjaa ns. restoratiivisen oikeuden teoriaan ja arvoihin, jolloin lähtökohtana on konfliktin osapuolten osallisuus ja arvostus oman tilanteensa asiantuntijoina. Strukturoidussa sovitteluprosessissa koulutettujen sovittelijoiden johdolla autetaan osapuolia itse löytämään ratkaisu tapahtuneeseen. Lue lisää Verson koulutuksista.

Suomalainen kasvatuskentän sovittelutoiminta on osa EU:n tuella tuotettua lasten ja nuorten restoratiivisen oikeuden mallia: European model for restorative justice with children and young people (in english).

Verso eli vertaissovittelu on menetelmä, jossa sovittelijoina toimivat koulutuksen saaneet oppilaat/opiskelijat sovittelevat itseään nuorempien tai samanikäisten oppilaiden välisiä riitoja. Toiminta tukee lasten oppimista, oikeuksia ja osallisuutta. Vertaissovittelutoimintaa ohjaavat ja tukevat aina koulutuksen saaneet Verso-aikuiset.

Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan ja käytökseen mahdollisimman varhain. Sovittelu- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen myötä on mahdollista ennaltaehkäistä konfliktitilanteita kärjistymästä kiusaamiseksi. Yli 90% vertaissovitteluista johtaa siihen, että mieltä pahoittava käytös päättyy. Mikäli vertaissovittelu ei johda toivottuun tulokseen, ohjataan tapaus aikuisjohtoiseen sovitteluun.

Aikuisjohtoisessa sovittelussa sovittelukoulutuksen saaneet henkilökunnan jäsenet sovittelevat koulussa tapahtunutta kiusaamista tai loukkaantumista aiheuttanutta tekoa. Soviteltava tapaus on luonteeltaan sellainen, ettei se sovellu vertaissovitteluun, mutta toisaalta se ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä. Vanhempien osallisuus on näissä tapauksissa tärkeää ja henkilökunnan asiantunteva tilannekohtainen arviointi tarkoituksenmukaisesta menettelystä ohjaa tapauksen käsittelyä. Kouluissa on usein laadittu turvallisuussuunnitelma, johon yhtenä keinona on kirjattu sovittelu.

Koulujen ja oppilaitosten ulkopuolella paikallinen Rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelu tarjoaa kaikille kansalaisille maksuttoman palvelun päästä sovitteluun erilaisissa konfliktitilanteissa. Toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Mikäli konflikti täyttää rikoksen tunnusmerkit tai ristiriita ei lähde selviämään koulun omilla menetelmillä, voivat koulun johto ja/tai huoltajat olla yhteydessä suoraan alueelliseen sovittelutoimistoon, jossa opastetaan ja ohjataan tilanne vapaaehtoisten ulkopuolisten sovittelijoiden käsittelyyn.

VERSO-ohjelman sovittelun porrasmalli antaa kuvan kasvatuskentän mahdollisuuksista hyödyntää sovittelua erilaisissa konflikteissa.

Katso THL:n esittelyvideo vertaissovittelusta.