Sovittelun tutkimus ja kirjallisuus

Lukuvinkkejä

Attias M., Kangasoja J. (toim.) 2020. Me ja ne. Välineitä vastakkainasettelujen aikaan. Helsinki: Into Kustannus.

Attias M., Gellin J., Kaitonen L., Vuorinen H. 2017. Naapuruussovittelun käsikirja. Helsinki. https://www.naapuruussovittelu.fi/wp-content/uploads/2020/04/Naapuruussovittelun-k%C3%A4sikirja_uusi.pdf

Braithwaite J. 1989. Crime, shame and reintegration. New York: Cambridge Univ press.

Brunila T. (Poikela E. toim.) 2019. Tuomari joka tahtoi sovitella. Keuruu: Kirjokansi.

Chapman T., Gellin M., Anderson M. 2015. Protecting Rights, Restoring Respect and Strengthening Relationships: A European model for Restorative Justice with Children and Young People. Vol II. Brussels: OIJJ / ECJJ : https://sovittelu.com/vertaissovittelu/wp-content/uploads/2021/10/European-Model-on-Restorative-Juvenile-Justice.pdf

Chapman T., Gellin M., Anderson M. 2015. Toolkit for Professionals: Implementing a European Model for Restorative Justice with Children and Young People. Vol III. Brussels: OIJJ / ECJJ

Christie N. 1977. Conflicts as property. The British Journal of Criminology 17 (1), 1-15. https://academic.oup.com/bjc/article/17/1/1/411623 (viitattu 20.4.2020).

Christie N. 1983. Piinan rajat. Alkuperäisestä teoksesta ”Limits to Pain” suomentanut Vuokko Jarva. Oikeussosiologian julkaisuja n:o 4. Helsinki: Helsingin yliopiston monistuspalvelut. Painatusjaos.

Costello B, Wachtel J, Wachtel T. 2010. Restorative Circles in schools. Building  Community and Enhancing Learning. Pennsylvania (USA):  International Institute for Restorative Practices (IIRP).

Deakin J., Taylor E., Kupchik A. (eds.) 2018. The Palgrave international handbook of school discipline, surveillance, and social control. Palgrave Macmillan.

Domenici K., Littlejohn S.W. 2001. Mediation. Empowerment in Conflict Management. Waveland Press.

Ellonen N.  2008. Kasvuyhteisö nuoren turvana. Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen.  Painettu väitöskirja. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Elonheimo H. 2010. Nuorisorikollisuuden esiintyvyys, taustatekijät ja sovittelu.  Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja, Sarja C osa 299. Turku: Turun yliopisto.

Ervasti K. 2015. Konfliktin ratkaisun uudet tuulet. Helsingin yliopiston Valtiotieteellinen tutkii -blogi. https://blogs.helsinki.fi/valtiotieteellinen-tutkii/2015/03/20/konfliktinratkaisun-uudet-tuulet/ (Viitattu 20.4.2020).

Ervasti K., Attias M. 2022 (toim.). Sovittelu ja sen sovellukset. Edita.

Ervasti K., Nylund A. 2014. Konfliktinratkaisu ja sovittelu. Edita.

European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure 2010.  Ministry of Justice and Law Hungary. Budapest. European Commission – Directorate- General Justice, Freedom and Security from the Prevention of and Fight Against Crime Programme 2007.

Gellin M. 2007. Sovittelulla riidoista ratkaisuihin. Oppilaiden osallisuus voimavarana työrauhaa turvattaessa. Artikkeli teoksessa Gretschel A. & Kiilakoski T. (toim.) Lasten ja nuorten kunta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura ja tekijät, 56-70.

Gellin M. 2009, 7-8. The results of peer mediation surveys in Finland. Artikkeli julkaisussa European Forum for Restorative Justice. Newsletter, Aprill 2009, vol. 10, iss. 1. Belgium: European Forum for Restorative Justice.

Gellin M. 2010. Koulussa sopu sijaa antaa – vertaissovittelun tuloksia. Artikkeli teoksessa Poikela E. (toim.) Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Jyväskylä, PS-kustannus, s. 69 – 89.

Gellin M. 2011. Sovittelu koulussa. Jyväskylä, PS-kustannus.

Gellin M. et al. 2012. Lasten ja nuorten asema hyvinvointipalveluissa. Luku teoksessa: Gretschel A. ja Kiilakoski T. (toim.) 2012. Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Nuorisotutkimusverkosto. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, s. 149 – 176.

Gellin M. 2012. Restoratiivisuus sovittelun lähtökohtana. Luku teoksessa: Rustanius M. ja Joensuu T. (toim.) 2012. Sopua! Näkökulmia naapuruussovitteluun. Helsinki: Suomen Pakolaisapu, s. 83-90.

Gellin M. 2018. Mediation in Finnish schools: From conflicts to restoration. Teoksessa: Nylund A., Ervasti K., Adrian L. (eds.): Nordic Mediation Reseach. Springer, open access. https://www.springer.com/gp/book/9783319730189

Gellin M. 2019. Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa: kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria. Väitöskirja. Lapin yliopisto: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63950

Gellin M. 2021. Sovittelu kouluissa, oppilaitoksissa ja päiväkodeissa. Teoksessa: Kantonen H., Hännikäinen Uutela A-L., Kiilakoski T. (toim.) Nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Mikkeli: Xamk, 2021. Luettavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/505526

Gellin M. 2021. Strenghtening right’s and participation of children; a Finnish perspective on a restorative approach in education. Luku teoksessa: Wolthuis, A. & Chapman, T. (eds) (2022). Restorative Justice from a Children’s Rights Perspective. The Hague: Eleven Publishers.  

Gellin M. 2022. Sovittelu varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Teoksessa: Ervasti K., Attias M. 2022 (toim.). Sovittelu ja sen sovellukset. Hki: Edita.

Gellin M., Jokinen H., Slögs P. 2022. Sovittelu osana restoratiivista oikeutta. Teoksessa: Ervasti K., Attias M. 2022 (toim.) Sovittelu ja sen sovellukset. Hki: Edita.

Gretschel A. ja Kiilakoski T. (toim.) 2012. Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Nuorisotutkimusverkosto. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice 2011. The Council of Europe programme “Building a Europe for and with children”. Strasbourgh: Council of Europe Publishing. Suomeksi luettavissa: https://op.europa.eu/s/vJdl

Haavisto V., Bergman-Pyykkönen M., Karvinen-Niinikoski S. 2014. Perheasioiden sovittelun uudet tuulet – havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta. Unigrafia. Luettavissa: http://sovittelu.com/wp-content/uploads/2018/11/verkkoversio-Perheasioiden-sovittelun-uudet-tuulet.pdf

Havula J. et al. 2018. Työturvallisuusoikeus. Hki: Edita

Hietanen-Kunwald P. & Koulu R. S. 2017. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu, in Prosessioikeus, Alma Talent, s. 1334-1363.

Hietanen-Kunwald P. 2017. Finland, in EU Mediation Law Handbook: Regulatory Robustness Ratings for Mediation Regimes. Alexander N., Walsh S. & Svatos M. (eds). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 

Hietanen-Kunwald P. 2018. Mediation and the legal system: Extracting the legal principles of civil and commercial mediation, Unigrafia. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-4520-8 (PDF)

Hietanen-Kunwald P. 2019. Sovitteluoikeutta vai sovittelua ja oikeutta? Defensor legis N:o 3/2019, Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja.

Hopkins B. (toim.) 2016. Restorative theory in practice. Insights into what works and why. London: Jessica Kingsley Publishers.

Hopkins B, Gellin M. 2016. Restorative Approaches in Educational Settings. Artikkeli julkaisussa Minori guistizia. Rivista interdiscilinare di studi guiridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e guistizia, nro. 1 / 2016. Milano: FrancoAngeli.

Hopkins B. 2006. Implementing a restorative approach to behaviour and relationship management in schools – the narrated experiences of educationalists. University of Reading, UK. Faculty of Economic and Social Sciences. Institute of Education. Thesis of the degree of Doctor of Philosophy.

Hopkins B. 2006. Just schools. A Whole school approach to restorative justice. Second impression. London: Jessica Kingsley Publishers.

Iivari J. 2010. Oikeutta oikeuden varjossa : Rikossovittelulain täytäntöönpanon arviointitutkimus. Raportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) : 5/2010. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085228 (Viitattu 20.4.2020)

Jacome—Vité Séverine 2012. The social reintegration of young offenders as a key factor to prevent recidivism. The Prevention and Fight against Crime Programme. IJJO Green Paper on Child-Friendly Justice. European Council for Juvenile Justice, NGO Section. Brussels: International Juvenile Justice Observatory.

Järvinen I., Luhtaniemi T. 2013. Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu. Helsinki: Työterveyslaitos. Luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:9789522610683

Kiilakoski T. 2009. ”Parempihan se on sovitella ku että ei sovitella”. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri. Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti. Nuorisotutkimusverkosto. Verkkojulkaisuja 30, 2009. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Kinnunen A. 2010. Resolving Conflicts in Schools in Finland. Artikkeli EUCPN raportissa European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Proce- dure, Conference Publication 2010. Ministry of Justice & Law Hungary, Work programme of the European Crime Prevention Network. s. 67-71.

Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:16. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-562-4

Koskinen S., Pehrman T. 2018. Työyhteisösovittelu. Teoksessa: Työturvallisuusoikeus. Hki: Edita. s. 225-280.

Lappalainen P. 2019. Conflicts as Triggers of Personal Growth: Post-Traumatic Growth in the Organizational Setup. SciMedicine Journal Vol. 1, No. 3, p. 124-136. https://sovittelu.com/wp-content/uploads/2022/01/Lappalainen-Conflicts-and-Personal-Growth-SciMedicine-Journalj.pdf

Lind E. 2001. Medkompis – medling och konflikthantering i skolan. Jönköping: Brain Books.

Linnanmäki K. 2019. Lapsen etu huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa: Lapsioikeutta, sovitteluteoriaa ja empiriaa yhdistävä tutkimus. Väitöskirja. Alma Talent.

Marklund L. 2007. Skolmedling i teori och praktik. Licentiate`s Dissertation at Uppsala University, Department of Law. Uppsala.

Marklund L. 2011. Ett brott – två processer. Medling vid brott och unga lagöverträdare I staffprocessen. Väitöskirja. Uppsala: Uppsala Universitet.

Moore C.W. 2003. The mediation process. CA: Jossey-Bass Publ.

Mäki-Rahkola A. (toim.) 2020. Naiset kriisejä hallitsemassa – Päätöslauselman 1325 kaksi vuosikymmentä. Helsinki: Laajan turvallisuuden verkosto WISE ry. https://www.widersecurity.fi/uploads/1/3/3/8/13383775/wise_naiset_kriisej%C3%A4_hallitsemassa_final.pdf

Nylund A., Ervasti K., Adrian L. (eds.) 2018. Nordic Mediation Reseach. Springer, open access. https://www.springer.com/gp/book/9783319730189

Pehrman T. 2010. Konfliktien synty ja sovittelu työyhteisöissä. Teoksessa Poikela E. (toim.) 2010. Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 135-155.

Pehrman T. 2011. Paremmin puhumalla. Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä. Väitöskirja. Acta Universitatis Lapponiensis 212. Rovaniemi: Lapin yliopisto. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61666

Poikela E. (toim.) 2010. Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Jyväskylä: PS-kustannus.

Turkka H., Saarholm J. 2021. Lasten ja nuorten konfliktit. Jyväskylä: PS-kustannus.

Watchel T, O’Connel T, Wachtel B. 2010. Restorative Justice Conferencing. Real Justice & The Conferencing Handbook. Pennsylvania (USA):  International Institute for Restorative Practices (IIRP). 

Wolthuis, A. & Chapman, T. (eds.) 2022. Restorative Justice from a Children’s Rights Perspective, The Hague: Eleven Publishers. 

Zehr H. 2002. The little book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good Books.

Zehr, H. 2015. Changing Lenses.Restorative Justice for Our Times. Twenty-fifth anniversary edition. Harrisonburg: Herald Press. 

Nettilähteitä

Suomen sovittelufoorumi ry, www.sovittelu.com.

VERSO-ohjelman kotisivu, www.sovittelu.com/vertaissovittelu

Naapuruussovittelun keskuksen kotisivu, www.naapuruussovittelu.fi

#sovinto-ohjelman kotisivu, www.sovinto.fi

European Forum for Restorative Justice, www.euforum.org

International Juvenile Justice Observatory, www.oijj.org

Päivitetty tammikuu 2022