Sovittelun tutkimus ja kirjallisuus

Kirjallisuusluettelo

Päivitetty 20.4.2020

Attias M., Kangasoja J. (toim.) 2020. Me ja ne. Välineitä vastakkainasettelujen aikaan. Helsinki: Into Kustannus Oy.

Attias M., Gellin J., Kaitonen L., Vuorinen H. 2017. Naapuruussovittelun käsikirja. Helsinki. https://www.naapuruussovittelu.fi/wp-content/uploads/2020/04/Naapuruussovittelun-k%C3%A4sikirja_uusi.pdf (Viitattu 20.4.2020)

Brunila T. 2019, Tuomari joka tahtoi sovitella. Toim. Poikela E. Kirjokansi.

Chapman T., Gellin M., Anderson M. 2015. Protecting Rights, Restoring Respect and Strengthening Relationships: A European model for Restorative Justice with Children and Young People. Vol II. Brussels: OIJJ / ECJJ http://www.ejjc.org/eumodel

Chapman T., Gellin M., Anderson M. 2015. Toolkit for Professionals: Implementing a European Model for Restorative Justice with Children and Young People. Vol III. Brussels: OIJJ / ECJJ
http://www.ejjc.org/eumodel

Christie N. 1977. Conflicts as property. The British Journal of Criminology 17 (1), 1-15. https://academic.oup.com/bjc/article/17/1/1/411623 (viitattu 20.4.2020).

Christie N. 1983. Piinan rajat. Alkuperäisestä teoksesta ”Limits to Pain” suomentanut Vuokko Jarva. Oikeussosiologian julkaisuja n:o 4. Helsinki: Helsingin yliopiston monistuspalvelut. Painatusjaos.

Christy L. 2006. Dilemmas and possibilities in mediation programmes for 12-15 years old youngsters. Tiivistelmä luennosta julkaisussa “Restorative justice and beyond – an agenda for Europe: Fourth conference of the European Forum for Restorative Justice”, Barcelona 15-17 June 2006. (www.euforumrj.org)

Costello B, Wachtel J, Wachtel T. 2010. Restorative Circles in schools. Building  Community and Enhancing Learning. Pennsylvania (USA):  International Institute for Restorative Practices (IIRP).

Cowie H., Dawn J. 2008. New perspectives on bullying. Berkshire (UK): Open University Press.

Ellonen N.  2008. Kasvuyhteisö nuoren turvana. Sosiaalisen pääoman yhteys nuorten masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen.  Painettu väitöskirja. Tampereen yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Elonheimo, H. 2002. Restoratiivinen oikeus korjaa rikoksen aiheuttamat vahingot. Artikkeli lehdessä Haaste- lehti. Asiantuntevasti rikoksentorjunnasta ja kriminaali- politiikasta, 3/2002. s. 28 – 29. Porvoo, Uusimaa.

Elonheimo H. 2010. Nuorisorikollisuuden esiintyvyys, taustatekijät ja sovittelu.  Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja, Sarja C osa 299. Turku: Turun yliopisto.

Ervasti K., Nylund A. 2014. Konfliktinratkaisu ja sovittelu. Edita.

Ervasti K. 2015. Konfliktin ratkaisun uudet tuulet. Helsingin yliopiston Valtiotieteellinen tutkii -blogi. https://blogs.helsinki.fi/valtiotieteellinen-tutkii/2015/03/20/konfliktinratkaisun-uudet-tuulet/ (Viitattu 20.4.2020).

European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure 2010.  Ministry of Justice and Law Hungary. Budapest. European Commission – Directorate- General Justice, Freedom and Security from the Prevention of and Fight Against Crime Programme 2007.

Gellin M. 2007. Sovittelulla riidoista ratkaisuihin. Oppilaiden osallisuus voimavarana työrauhaa turvattaessa. Artikkeli teoksessa Gretschel A. & Kiilakoski T. (toim.) Lasten ja nuorten kunta. Helsinki: Nuorisotutkimusseura ja tekijät, 56-70.

Gellin M. 2008, 16-21. Vertaissovittelu on aidon osallisuuden ja sosiaalisen eheytymisen menetelmä. Artikkeli lehdessä Ratkes 1/2008. Helsinki: Ratkes ry.

Gellin M. 2009, 7-8. The results of peer mediation surveys in Finland. Artikkeli julkaisussa European Forum for Restorative Justice. Newsletter, Aprill 2009, vol. 10, iss. 1. Belgium: European Forum for Restorative Justice.

Gellin M. 2010. Koulussa sopu sijaa antaa – vertaissovittelun tuloksia. Artikkeli teoksessa Poikela E. (toim.) Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Jyväskylä, PS-kustannus, s. 69 – 89.

Gellin M. 2011. Sovittelu koulussa. Jyväskylä, PS-kustannus.

Gellin M. et al. 2012. Lasten ja nuorten asema hyvinvointipalveluissa. Luku teoksessa: Gretschel A. ja Kiilakoski T. (toim.) 2012. Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Nuorisotutkimusverkosto. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, s. 149 – 176.

Gellin M. et al. 2012. Lapset ja nuoret subjektina koulujärjestelmässä. Luku teoksessa:

Gretschel A. ja Kiilakoski T. (toim.) 2012. Demokratiaoppitunti. Lasten ja nuorten kunta 2010-luvun alussa. Julkaisuja 118. Nuorisotutkimusverkosto. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, s. 95 – 147.

Gellin M. 2012. Mediation in schools. Article in the russian magazine Mediation and Law, 2012, vol 24, iss. 2, 56-69. (translated from English to Russian by editor). Artikkelin jatko-osa seuraavassa numerossa 3.

Gellin M. 2012. Restoratiivisuus sovittelun lähtökohtana. Luku teoksessa: Rustanius M. ja Joensuu T. (toim.) 2012. Sopua! Näkökulmia naapuruussovitteluun. Helsinki: Suomen Pakolaisapu, s. 83-90.

Gellin M. 2018. Mediation in Finnish schools: From conflicts to restoration. Teoksessa: Nylund A., Ervasti K., Adrian L. (eds.): Nordic Mediation Reseach. Springer, open access.
https://www.springer.com/gp/book/9783319730189 (Viitattu 20.4.2020)

Gellin M. 2019. Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa: kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria. Väitöskirja. Lapin yliopisto: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63950 (Viitattu 20.4.2020)

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice 2011. The Council of Europe programme “Building a Europe for and with children”. Strasbourgh: Council of Europe Publishing. (www.coe.int/children)

Haavisto V., Bergman-Pyykkönen M., Karvinen-Niinikoski S. 2014. Perheasioiden sovittelun uudet tuulet – havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta. Unigrafia.
Luettavissa: http://sovittelu.com/wp-content/uploads/2018/11/verkkoversio-Perheasioiden-sovittelun-uudet-tuulet.pdf (Viitattu 20.4.2020)

Hamarus P. 2006. Koulukiusaaminen ilmiönä. Yläkoulun oppilaiden kokemuksia kiusaamisesta.  Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteellinen tiedekunta. Väitöskirja.

Hareide D. 2005. Konfliktmedling. Lund: Studentlitteratur.

Hietanen-Kunwald P. & Koulu R. S. 2017. Vaihtoehtoinen riidanratkaisu, in Prosessioikeus, Alma Talent, s. 1334-1363.

Hietanen-Kunwald P. 2017. Finland, in EU Mediation Law Handbook: Regulatory Robustness Ratings for Mediation Regimes. Alexander N., Walsh S. & Svatos M. (eds). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 

Hietanen-Kunwald P. 2018. Mediation and the legal system: Extracting the legal principles of civil and commercial mediation, Unigrafia. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-4520-8 (PDF) (Viitattu 20.4.2020)

Hietanen-Kunwald P. 2019. Sovitteluoikeutta vai sovittelua ja oikeutta? Defensor legis N:o 3/2019, Suomen asianajajaliiton äänenkannattaja. (Referee artikkeli).

Hill J., Wright G. 2006. Reforming the criminal justice system trough social healing. Tiivistelmä luennosta julkaisussa Restorative justice and beyond – an agenda for Europe: Fourth conference of the European Forum for Restorative Justice, Barcelona 15-17 June 2006. 

Hopkins B. (toim.) 2016. Restorative theory in practice. Insights into what works and why. London: Jessica Kingsley Publishers.

Hopkins B, Gellin M. 2016. Restorative Approaches in Educational Settings. Artikkeli julkaisussa Minori guistizia. Rivista interdiscilinare di studi guiridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e guistizia, nro. 1 / 2016. Milano: FrancoAngeli.

Hopkins B. 2006. Implementing a restorative approach to behaviour and relationship management in schools – the narrated experiences of educationalists. University of Reading, UK. Faculty of Economic and Social Sciences. Institute of Education. Thesis of the degree of Doctor of Philosophy.

Hopkins B. 2006. Just schools. A Whole school approach to restorative justice. Second impression. London: Jessica Kingsley Publishers.

Hopkins B. 2011. The Restorative Classroom. Using Restorative Approaches to Foster Effective Learning. London: Optimus Education.

Hopkins B. (ed.) 2016. Restorative theory in practice. Insight into what works and why. London: Jessica Kingley Publishers.

Iivari J. 2010. Oikeutta oikeuden varjossa : Rikossovittelulain täytäntöönpanon arviointitutkimus. Raportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) : 5/2010. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205085228 (Viitattu 20.4.2020)

Improving School Climate: Findings from Schools Implementing Restorative Practices 2009. Pennsylvania: IIRP Graduate School. http://www.iirp.org/iirpWebsites/web/uploads/article_pdfs/92115_IIRP-Improving-School-Climate.pdf (Viitattu 14.1.2010)

Isaacs W. 1999. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. (suom. käännös M. Tillman, 2001). Jyväskylä. Gummerus.

Jacome—Vité Séverine 2012. The social reintegration of young offenders as a key factor to prevent recidivism. The Prevention and Fight against Crime Programme. IJJO Green Paper on Child-Friendly Justice. European Council for Juvenile Justice, NGO Section. Brussels: International Juvenile Justice Observatory.

Johnson D.W,  Johnson R.T. 2001. Yhdessä oppiminen. Artikkeli teoksessa Sahlberg P. ja Sharan S. (toim.) 2001. Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja (alkup. teos Handbook of Cooperative Learning 1994). Helsinki: WSOY, 101-118.

Johnson D.W., Johnson F.P. 2009. Joining together. Group theory and group skills. 10. Painos. (Alkup. 1975). New Jersey, USA; Pearson Education.

Järvinen I., Luhtaniemi T. 2013. Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu. Helsinki: Työterveyslaitos. Luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:9789522610683 (viitattu 12.3.2020)

Kiilakoski T. 2009. ”Parempihan se on sovitella ku että ei sovitella”. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri. Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti. Nuorisotutkimusverkosto. Verkkojulkaisuja 30, 2009. Helsinki: Nuorisotutkimusseura.

Kinnunen A. 2010. Resolving Conflicts in Schools in Finland. Artikkeli EUCPN raportissa European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Proce- dure, Conference Publication 2010. Ministry of Justice & Law Hungary, Work programme of the European Crime Prevention Network. s. 67-71.

Kiusaamisen ehkäisy sekä työrauhan edistäminen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella. Loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2018:16. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-562-4

Koskinen S., Pehrman T. 2018. Työyhteisösovittelu, teoksessa Työturvallisuusoikeus, s. 224-257. Edita.

Kouluhyvinvointityöryhmän muistio 2005. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:27. Opetusministeriö: Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto.

Lind E. 2001. Medkompis – medling och konflikthantering i skolan. Jönköping: Brain Books.

Linnanmäki K. 2019. Lapsen etu huoltoriidan tuomioistuinsovittelussa: Lapsioikeutta, sovitteluteoriaa ja empiriaa yhdistävä tutkimus. Väitöskirja. Alma Talent.

Marklund L. 2007. Skolmedling i teori och praktik. Licentiate`s Dissertation at Uppsala University, Department of Law. Uppsala.

Marklund L. 2011. Ett brott – två processer. Medling vid brott och unga lagöverträdare I staffprocessen. Väitöskirja. Uppsala: Uppsala Universitet.

Mirsky L. 2008. Transforming School Culture with Restorative Practices. Teoksessa Watchel T, Mirsky L. 2008. Safer Saner Schools. Restorative Practices in Education. Pennsylvania (USA):  International Institute for Restorative Practices (IIRP), s. 31-55.

Mirsky L. 2009. Hull, UK: Toward a Restorative City. Elektroninen julkaisu E-Forum, January 12, 2009. http://www.iirp.org/pdf/hull09.pdf. (Viitattu 5.12.2010).

Mäki-Rahkola A. (toim.) 2020. Naiset kriisejä hallitsemassa – Päätöslauselman 1325 kaksi vuosikymmentä. Helsinki: Laajan turvallisuuden verkosto WISE ry. https://www.widersecurity.fi/uploads/1/3/3/8/13383775/wise_naiset_kriisej%C3%A4_hallitsemassa_final.pdf (Viitattu 2.7.2020).

Naylor P., Cowie H. 1999, 467-479. The effectiveness of peer support systems in challenging school bullying:  the perspectives and experiences of teachers and pupils. Artikkeli lehdessä Journal of Adolescence 22/1999. 

Nylund A., Ervasti K., Adrian L. (eds.) 2018. Nordic Mediation Reseach. Springer, open access. https://www.springer.com/gp/book/9783319730189

Pehrman T. 2005. Sovittelu luottamuksen ja sosiaalisen pääoman lähteenä. Mitä ja miten rikoksen tai riidan osapuolet voivat oppia? Artikkeli teoksessa Poikela E. (toim.) Oppiminen ja sosiaalinen pääoma. Tampere, Tampereen yliopistopaino.

Pehrman T. 2009. Työyhteisötutkimuksen (TYSO) ja kehityshankkeen loppuraportti. Osallistava toimintatutkimus fasilitatiivisen sovitteluprosessin oppimisvaikutuksista ja soveltuvuudesta työyhteisön konfliktien hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. Suomen sovittelufoorumi ry / Lapin yliopisto.

Pehrman T. 2010. Konfliktien synty ja sovittelu työyhteisöissä. Teoksessa Poikela E. (toim.) 2010. Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 135-155.

Pehrman T. 2011. Paremmin puhumalla. Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä. Väitöskirja. Acta Universitatis Lapponiensis 212. Rovaniemi: Lapin yliopisto. https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61666

Poikela E. 2009. Oppimisen design. Julkaisussa S. Ruohonen & L. Mäkelä-Marttinen (toim.) Kohti oppimisen ekosysteemiä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen julkaisuja. Sarja A. Nro 24. Jyväskylä: Kopijyvä Oy, 10-17.

Poikela E. (toim.) 2010. Sovittelu. Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan. Jyväskylä: PS-kustannus.

Suomen maabrändityöryhmän loppuraportti 2008. Saatavilla: http://www.tehtavasuomelle.fi. (Viitattu 5.12.2010)

Vesikansa S. 2007. Demokratiaperiaatteen soveltaminen lasten ja nuorten kanssa toimittaessa. Artikkeli luettavissa: www.kommentti.fi

Watchel T, Mirsky L. 2008. Safer Saner Schools. Restorative Practices in Education. Pennsylvania (USA):  International Institute for Restorative Practices (IIRP). 

Watchel T, O’Connel T, Wachtel B. 2010. Restorative Justice Conferencing. Real Justice & The Conferencing Handbook. Pennsylvania (USA):  International Institute for Restorative Practices (IIRP). 

Zehr H. 2002. The little book of Restorative Justice. Intercourse, PA: Good Books.

Zehr, H. 2015. Changing Lenses.Restorative Justice for Our Times. Twenty-fifth anniversary edition. Harrisonburg: Herald Press.