Maija Gellinin väitöstutkimus

KM  Maija Gellinin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus

Restoratiivinen lähestymistapa ja sovittelu peruskoulukontekstissa 
Kohti eheyttävän kohtaamisen toimintakulttuuria

tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa
perjantaina 8.11.2019 klo 12 alkaen luentosalissa 2.

Vastaväittänä toimii professori (emeritus) Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopistosta,
kustoksena professori Tuija Turunen Lapin yliopistosta.

Tervetuloa tähän kaikille avoimeen tilaisuuteen!

Väitöstilaisuutta voi seurata etänä: 
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland/

Väitöskirja on luettavissa elektronisena Lapin yliopiston LAUDA-tietokannassa.

”Se on avannut semmoisen uuden maailman”

Miten kohdata kouluyhteisön jäsenet – oppilaat ja opettajat – eheyttävästi arjen kiireessä? Miten edistää kunnioittavaa vuorovaikutusta myös mielipahaa ja kiusaamisen kokemista aiheuttavissa tilanteissa? Voiko oppilas olla asiantuntija oman konfliktinsa ratkaisussa? Miten rakentuu restoratiivinen
oppimisyhteisö? Millainen on restoratiivisen sovittelun prosessi?

Tämä väitöskirja avaa näkemyksen restoratiivisen ja sovittelevan toimintakulttuurin elementeistä sekä sovittelusta arjen konfliktinhallinnan työvälineenä. Kirja esittelee 37 opetuskentän henkilökunnan jäsenen tuottaman aineiston pohjalle Grounded Theory -metodologian mukaisesti rakennettuja teoreettisia malleja restoratiivisen toimintakulttuurin tuottamisesta.

Väitöstutkimus kiinnittyy osaltaan kasvatuskentän nykydiskurssiin positiivisesta vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäjinä. Tutkimus nostaa keskiöön oppilaiden osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden merkityksen.

Tutkimus osoittaa, että restoratiivisen lähestymistavan tuoma ajattelutavan muutos ja osallisuuden ymmärtäminen sekä sovitteluprosessin omaksuminen, oli ohjannut myös konfliktitilanteissa näkemään oppilaat asiantuntijoina ja ratkaisijoina ilman etukäteen tehtyä erottelua esimerkiksi kiusaajan
tai kiusatun rooleihin.

Vastakkainasettelun sijaan restoratiivisen kohtaamisen taito vapauttaa tukemaan yhteisön jäsenten sosiaalisten taitojen oppimista, yhteistä vastuunottoa ja tarvittaessa myös toimintatapojen muutosta. Tutkimus suosittaa perustellusti restoratiivisen ja sovittelevan toimintakulttuurin vahvistamista kouluyhteisöissä.

Kansi: Kati Sysimiilu, Kuva: Maija Gellin