VERSO-ohjelman mentoritoiminnalla ylläpitoa ja asiantuntijuuden jakamista

Mentoritoiminta

”Onpa aika hyvä kuulla miten teillä muilla ihan oikeasti toimitaan!”

 VERSO-OHJELMAN MENTORITOIMINTA PÄHKINÄNKUORESSA 

VERSO-ohjelma tuottaa koulutuksella ymmärrystä, motivaatiota ja valmiutta restoratiiviseen sovitteluun koko yhteisölle sekä ohjausta restoratiivisen toimintakulttuurin rakentamisessa. Toimintakulttuurin muutos vaatii kuitenkin aikaa ja koko yhteisön sitoutumista uusiin toimintatapoihin. Tarvitaan aktiivisia sovittelijoita ja sovittelun esillä pitäjiä, jotta restoratiivinen ja sovitteleva toimintakulttuuri pääsee juurtumaan ja säilyy henkilöiden vaihtuessa myös koulutusta seuraavina vuosina ja vuosikymmeninä. 

Olemme vuodesta 2017 lähtien rakentaneet mentoritoimintaa Verson, MiniVerson ja RESTOn tukimuodoksi ja rahoittajamme STEAn tuella voimme tarjota mentoritoiminnan tuen maksutta kouluttamillemme yksiköille. 

Miten mentoritoiminta käynnistetään? 

 • Mentoritoiminta käynnistetään vähintään kahden koulutustamme saaneen yksikön (koulu tai varhaiskasvatusyksikkö) yhteisellä päätöksellä. Aloitteen tähän yhteistyöhön voi kuitenkin tehdä kuka tahansa yksikössä toimiva ja mentoroinnista kiinnostunut henkilö.
 • Meille tulleen yhteydenoton perusteella kootaan mentoriryhmä, jossa on mukana koulutukseemme osallistuneita vapaaehtoisia mentoreita. 
 • Mentoriryhmä saa koulutuksen mentorina toimimiseen (suosituksena 4 tuntia, tarvittaessa 3) ja asettaa samalla tavoitteet omalle toiminnalleen. 
 • Mentorit toimivat vertaismentoreina oman työnsä ohella esimerkiksi esitellen sovittelua uusille työntekijöille ja lapsille sekä huoltajille, ja mallintaen sovittelua ja sovittelevaa työotetta. Vertaismentoreina heiltä ei oleteta enempää kuin peruskoulutukseen osallistuneilta ja he toteuttavat mentorointia itselleen luontevin tavoin. 
 • Mentoriryhmän yhteisissä tapaamisissa he saavat vertaistukea ja ohjausta mentoreina toimimiseen sekä syventävää koulutusta ja mentoreille suunniteltua lisämateriaalia. 
 • Noin kerran vuodessa kunkin mentoriryhmän muutamalle edustajalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua valtakunnalliseen mentoritapaamiseen VERSO-ohjelman seminaaripäivän yhteydessä. Osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta. 

Mitä lisäarvoa mentoritoiminta tuo jo käynnistetyn toiminnan ja saadun koulutuksen lisäksi? 

 • Syventävää koulutusta ja perehdyttämisvalmiutta mentoreille. 
 • Paikallisen hyvien käytäntöjen ja asiantuntemuksen jakamisen foorumin (mentoriryhmä), joka voi tuottaa esimerkiksi yhteisiä perehdyttämispäiviä ja materiaalia yksiköiden väliseen käyttöön. 
 • Tavoitteellisuutta ja yhtenäisyyttä toimintakulttuuriin kehittämiseen sekä sovittelun ohjausta ryhmiin (mentoreiden mallinnus omissa ryhmissään ja mahdolliset vierailut muissa ryhmissä) 
 • Panoksena mentoreiden työaika mentorikoulutuksen (suosituksena 4 tuntia, tarvittaessa tiivistetty 3 tuntiin) sekä sitä seuraavien mentoriryhmän tapaamisten osalta (suosituksena vähintään 1 tapaaminen/lukukausi, kesto 1,5-3 h ryhmän koosta riippuen) 
 • Tuottona voi olla esimerkiksi uusien työntekijöiden tai sovittelijoiden perehdyttäminen, mentorivierailut, mentoreiden jakama materiaali tiedotuksen ja perehdyttämisen tueksi mentoriryhmän asettamien tavoitteiden pohjalta. 

Visionamme on, että ajan kuluessa mentoritoiminnan panokset pienenevät ja tulokset lisääntyvät, kun sovittelu muodostuu luonnolliseksi osaksi yksiköiden toimintakulttuuria, eikä erillisiä mentoreita enää tarvita. Tällä hetkellä toiminnassa on 11 mentoriryhmää ja yhteensä n. 180 koulutettua mentoria ja ryhmät vaihtelevat 5 hengen pienemmistä ryhmistä isoihin koko kunnan kaikki koulutetut yksiköt kokoaviin n. 30 hengen ryhmiin. 

Esimerkki mentoriryhmän toiminnasta varhaiskasvatuksen puolella: 

Pienellä paikkakunnalla, jossa MiniVerso on kirjattu kuntavasuun, koulutettiin 5 MiniVerso-mentoria, jotka ovat hyvin sitoutuneita sovitteluun ja MiniVersoon ja käyttivät sitä työssään aktiivisesti. Ryhmä on kokoontunut 1-2 kertaa keväällä ja kerran syksyllä 1,5 tunnin tapaamisiin, joissa on ollut mukana mentoritoiminnan koordinaattori. Ryhmän tavoitteena on MiniVerson saaminen käyttöön kaikissa ryhmissä, sillä koulutuksen jälkeen osissa ryhmistä ei vielä harjoitella sovittelua, vaikka kaikki ryhmät olivat mentoroinnin alkaessa koulutuksen saaneet. Samoin mentoriryhmä halusi huolehtia, että uudet työntekijät ja lapset pääsisivät tutustumaan sovitteluun. 

Ryhmä on tähän mennessä ideoinut ja toteuttanut materiaalia MiniVerson tueksi ryhmiin, mukaan lukien käsinukke-esityksen riidasta ja sen sovittelusta. Lisäksi ryhmä on myös toteuttanut mentorointiviikon keväällä ja syksylle, jolloin he ovat vierailleet kaikissa kunnan varhaiskasvatusyksiköissä mentorin roolissa. Vierailut ovat kestäneet noin tunnin ja mentorit ovat niissä keskusteluttaneet ryhmiä MiniVerson käyttämisestä, motivoivat harjoittelemaan sovittelua lasten kanssa aktiivisesti ja käymään kokemuksia läpi yhteisissä palavereissa. Seuraavana syksynä mentorointiviikko on toteutettu uudestaan ikään kuin seurantana. Mentorit ovat kokeneet vierailuiden tuottaneen yhteisempää sitoutumista MiniVerson käyttämiseen ryhmissä ja lisänneen näkyvyyttä. Seuraavaksi ryhmä kokeilee eLearning-materiaalin käyttämistä henkilöstön yhteisen MiniVerso-perehdyttämistuokion apuna, sillä henkilöstövaihtuvuuden myötä ryhmissä toimii myös työntekijöitä, jotka eivät ole saaneet MiniVerso-koulutusta ja koulutusvälit voivat venyä pitkiksi. 

Yllä kuvatun ryhmän toiminta on käynnistetty mentoritoiminnan pilotointivaiheessa ja mentoriryhmän toiminnan ehtona on ollut poikkeusellisen sitoutunut työntekijöiden ja yhden esimiehen joukko. Koska tämä on paljon vaadittu mentoriryhmältä, suosittelemme kokemuksiemme pohjalta nykyään mentoritoiminnan laatukriteereiksi alta löytyviä reunaehtoja.

Esimerkki mentoritoiminnasta koulun puolella:

Kunnan kaikkien Verso-koulujen Verso-aikuiset ja kokeneet sovittelijaoppilaat koottiin yhteen mentoritoiminnan suunnittelutapaamiseen. Tapaamisessa kerättiin pulmakohtia Verso-toiminnan pyörittämisessä ja ideoitiin ratkaisuja koulujen välisellä yhteistyöllä. Päivän pääteeksi VERSO-ohjelma tarjosi mallin oppilaskoulutukseen ja osallistujat sopivat seuraavan yhteisen Verso-oppilaiskoulutuksen toteuttamisesta. Samalla ideoitiin koulujen Verso-toimijoiden yhteisiä tapaamisia kerran keväälle ja kerran syksylle ja mietittiin eri Verso-koulujen yhteistä sovittelijaoopilaiden tapahtumaa.

Mentoritoiminnan toteutumista edistävät kokemuksemme perusteella seuraavat reunaehdot:

1) Mentoreina toimii varhaiskasvatuksen puolella vähintään 1 vapaaehtoinen / yksikkö tai mentoreiden kesken on jaettu mentoroitavat vastuuyksiköt. (Mentoreiden vaihtuvuuden ja vertaistuen kannalta ihanteellista olisi 2 mentoria/yksikkö) Koulun puolella mentoriryhmä voidaan muodostaa Verso-toimijoiden tai RESTO-koulutettujen kesken.

2) Mentoritoiminnalla on esimiesten tuki ja esimiesten edustaja toimii ryhmän vastuuhenkilönä työparina mentoritoiminnan koordinaattorin kanssa. 

3) Laadunvarmistamiseksi ja tilastointimme vuoksi edellytämme, että mentoriryhmä sitoutuu raportoimaan VERSO-ohjelmalle päin toteuttamastaan toiminnasta ja reflektoimaan säännöllisesti mentoritoiminnan koordinaattorin kanssa, jonka voi kutsua maksutta mukaan mentoriryhmän tapaamisiin. 

Kiinnostuitteko? Ottakaa yhteyttä mentoritoiminnan koordinaattoriimme Nina Huhtisen, nina.huhtinen(at)sovittelu.com tai puhelimitse 040 197 7272, niin mietitään yhdessä alueenne mentorointimahdollisuuksia!